updated 01-May-2024

Historical (complete) civil rotorcraft register for Argentina


852 record(s)

            [ current register ]       [ abbreviations & symbology ]
reg. type c/n history fate
LQ-AFB Schweizer 269C S1601 N3623Y, C-GDAT, N3623Y, PE-02(LV)/LQ-AFB, LV-AFB
LQ-AOF Bölkow 105CBS-2 S-545 D-HDNT[2], H6(LV)/LQ-AOF prs
LQ-APX Bölkow 105CBS-2 S-558 D-HDPG[2], LQ-APX
LQ-ARV Bölkow 105CBS-2 S-563 D-HDPL[2], H7(LV)/LQ-ARV
LQ-BBP Bell 407 53629 N42077, LQ-BBP, LV-BBP
LQ-BBR Bell 407 53628 N46048, LQ-BBR
LQ-BEL Aerospatiale 350B3 Ecureuil 3884 F-WQDF, (PP-MAZ), LQ-BEL
LQ-BEN Aerospatiale 350B3 Ecureuil 3867 F-WQDE, (PP-MAX), LQ-BEN
LQ-BEZ Helibras (Aerospatiale) 350B3 Esquilo 4046 (PR-YLB), LQ-BEZ
LQ-BFB Helibras (Aerospatiale) 350B3 Esquilo 4023 (PR-YLA), LQ-BFB
LQ-BHT Bell 407 53735 C-FLPF, LV-BHT, LQ-BHT w/o
LQ-BII Bell 427 56060 C-GAJH, N50908, PE-01[2](LV)/LQ-BII, PE-02[2](LV)/LQ-BII
LQ-BIN Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4230 (PP-MZC), LQ-BIN
LQ-BIO Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4154 (PP-MZA), LQ-BIO
LQ-BIS Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4169 (PP-MZB), LQ-BIS
LQ-BIZ Bell 427 56042 C-GLZW, N427EA, N421KE, N427BH, LQ-BIZ
LQ-BJA Robinson R22 Beta 2246 N2354B, LQ-BJA, N341ZG w/o
LQ-BJB Robinson R22 Beta 2255 N2355N, LQ-BJB, N349VH cnx
LQ-BJC Robinson R22 Beta 2258 LQ-BJC, N348VH w/o
LQ-BJD Robinson R22 Beta 2261 LQ-BJD, N346VH
LQ-BJE Robinson R22 Beta 2266 LQ-BJE, N458BP, VH-MFH[3]
LQ-BJF Robinson R22 Beta 2267 LQ-BJF, N10786 w/o
LQ-BJG Robinson R22 Beta 2269 LQ-BJG, VH-HBB[3] w/o
LQ-BJH Robinson R22 Beta 2274 N23587, LQ-BJH, VH-HVX[2] w/o
LQ-BJI Robinson R22 Beta 2275 N23610, LQ-BJI, VH-HCP[2], ZK-HBZ[2] w/o
LQ-BJJ Robinson R22 Beta 2279 N7166G, LQ-BJJ, N5018U
LQ-BJL Robinson R22 Beta 2280 LQ-BJL, VH-HEB[3], ZK-HFL[4], VH-ZFL[2]
LQ-BJM Robinson R22 Beta 2282 LQ-BJM, N7079J cnx
LQ-BJN Robinson R22 Beta 2283 LQ-BJN, VH-HGU[2] w/o
LQ-BJO Robinson R22 Beta 2284 LQ-BJO, VH-HPI[2], ZK-HDI[3] wfu
LQ-BJP Robinson R22 Beta 2285 LQ-BJP w/o
LQ-BJR Robinson R22 Beta 2286 LQ-BJR, N350VH
LQ-BJS Robinson R22 Beta 2287 N23635, LQ-BJS, N344VH, TI-BBY
LQ-BJT Robinson R22 Beta 2288 N80043, LQ-BJT, N347VH cnx
LQ-BJU Robinson R22 Beta 2289 LQ-BJU w/o
LQ-BJV Robinson R22 Beta 2290 LQ-BJV, N678BH, F-GVPL
LQ-BJW Robinson R22 Beta 2291 LQ-BJW, VH-HHL[3]
LQ-BJX Robinson R22 Beta 2295 LQ-BJX, VH-HMU[2]
LQ-BJY Robinson R22 Beta 2296 LQ-BJY, N679BH, F-GTGT, I-....
LQ-BJZ Robinson R22 Beta 2297 LQ-BJZ, N818VH
LQ-BLA Robinson R22 Beta 2298 LQ-BLA w/o
LQ-BLB Robinson R22 Beta 2299 LQ-BLB, N341SL
LQ-BLC Robinson R22 Beta 2300 LQ-BLC, N338VH
LQ-BLD Robinson R22 Mariner 2302M N80524, LQ-BLD, N3052P, G-CBXK, OE-...
LQ-BLE Robinson R22 Mariner 2303M N80631, LQ-BLE, N341VH
LQ-BLF Robinson R22 Mariner 2304M N80645, LQ-BLF, C-GJZR, N80645
LQ-BLG Robinson R22 Mariner 2305M N80753, LQ-BLG, N339VH, XB-IKM cnx
LQ-BLH Robinson R22 Mariner > R22 Beta 2308M > 2308 LQ-BLH, VH-HZG[2] wfu
LQ-BLI Robinson R22 Mariner 2309M LQ-BLI w/o
LQ-BLJ Robinson R22 Mariner 2310M LQ-BLJ, VH-HZI[2], ZK-HFO[3]
LQ-BLL Robinson R22 Beta 2311 LQ-BLL, N342VH, N338AC, N58FH, N9322R
LQ-BLM Robinson R22 Beta 2313 LQ-BLM, N343VH
LQ-BLN Robinson R22 Beta 2314 LQ-BLN, N345VH cnx
LQ-BLO Robinson R22 Mariner 2315M LQ-BLO, N516PB w/o
LQ-BLP Robinson R22 Mariner 2316M LQ-BLP, CN-HTU, F-GUSP, OO-DEG, N22AQ
LQ-BLR Robinson R22 Mariner 2317M LQ-BLR, CN-HTV, N231TM
LQ-BLS Bölkow 105CBS-4 S-862 D-HFHT, D-HMBS, N4294A, LQ-BLS
LQ-BLT Bölkow 105CBS-4 (parts to LQ-BLT[2]) S-863 D-HFHU, D-HMBT, N3151H, LQ-BLT prs
LQ-BLT Bölkow 105CBS-4 (parts of LQ-BLT) S-863/915 LQ-BLT[2]
LQ-BXI Eurocopter 135 T2+ 0782 D-HECL[17], (N.....), H11(LV)/LQ-BXI
LQ-BZF Bell 206B JetRanger III 4664 C-FOFG, N95584, LQ-BZF, LV-BZF
LQ-CCZ Eurocopter 135 T2+ 0773 D-HECY[6], LQ-CCZ
LQ-CFI Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4940 LQ-CFI w/o
LQ-CFO Eurocopter 130B4 7002 LQ-CFO
LQ-CGK Aerospatiale 350B3 Ecureuil 7041 LQ-CGK w/o
LQ-CHP Bell 212 30825 LV-CHP, LQ-CHP, N212RT, C-GXTF[2]
LQ-CLQ MBB BK117 C-2 ('EC145') 9463 D-HMBF[16], LQ-CLQ
LQ-CLU MBB BK117 C-2 ('EC145') 9314 D-HMBQ, D-HADD[3], LQ-CLU
LQ-COP Aerospatiale 350B3 Ecureuil 7226 LQ-COP
LQ-COQ Aerospatiale 350B3 Ecureuil 7231 LQ-COQ
LQ-CQN Eurocopter 135 T2+ 0973 D-HCBR[3], H12(LV)/LQ-CQN
LQ-CTD Bell 429 GlobalRanger 57041 C-GADQ, C-GKVS[2], N447DF, LQ-CTD, LV-CTD
LQ-CXB Eurocopter 135 T2+ 1037 D-HECF[28], (CC-...), H13(LV)/LQ-CXB
LQ-CZZ Bell 429 GlobalRanger 57073 C-GBUP, N460TH, PE-01[3](LV)/LQ-CZZ
LQ-FJQ Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 7574 LQ-FJQ w/o
LQ-FKA MBB BK117 C-2 ('EC145') 9568 D-HADO[6], LQ-FKA
LQ-FPP MBB BK117 C-2 ('EC145') 9524 D-HADB[6], CC-AIX, LQ-FPP
LQ-FQG Eurocopter 135 T2+ 1132 D-HCBB[7], LV-FQG, H14(LV)/LQ-FQG
LQ-FQH MBB BK117 C-2 ('EC145') 9633 D-HBTJ, LV-FQH, H15(LV)/LQ-FQH
LQ-FUG Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 7456 CC-AIO, LQ-FUG
LQ-FVD Bell 429 GlobalRanger (429WLG) 57168 C-GAJN, (N107BE), C-GXPE, LQ-FVD
LQ-FVF Bell 429 GlobalRanger 57178 C-GLZQ, C-GYKT[2], N512UT, LV-FVF, LQ-FVF
LQ-FVV MBB BK117 C-2 ('EC145') 9691 D-HADA[16], LQ-FVV
LQ-FVX Bell 429 GlobalRanger 57209 C-GAED, C-FCOJ, N5720, (LV-FVX), LQ-FVX
LQ-FYX SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1002/FR9 F-WHOJ, LQ-FYX, LV-FYX wfu
LQ-FYY SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1003/FR15 F-WHOM, LQ-FYY, LV-FYY wfu
LQ-FYZ SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1004/FR16 F-WHON, LQ-FYZ, LV-FYZ wfu
LQ-GAJ Sikorsky H-19A Chickasaw > S-55 55791 H-1(LV), H-01(LV), LQ-GAJ, H-1(LV) cnx
LQ-GBQ Bölkow 105CBS-5 S-917 D-HGSJ, D-HZZY, PR-MET, LQ-GBQ
LQ-GFB SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1017/FR53 LQ-GFB, LV-GFB prs
LQ-GFC SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1018/FR55 F-WIFF, LQ-GFC, LV-GFC cnx
LQ-GGF SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1118 F-WIEH, LQ-GGF, LV-GGF
LQ-GMD Bell 47J-2 Ranger 1820 LQ-GMD, LV-GMD cnx
LQ-GXI Hiller UH-12E 2094 LQ-GXI, LV-GXI cnx
LQ-GZW Bell 47J-2 Ranger 1831 LQ-GZW, LV-GZW cnx
LQ-HEI Hiller UH-12E 2082 LQ-HEI, LV-HEI cnx
LQ-HEJ Hiller UH-12E 2084 LQ-HEJ, LV-HEJ cnx
LQ-HEL Hiller UH-12E 2085 LQ-HEL, LV-HEL cnx
LQ-HEM Hiller UH-12E 2086 LQ-HEM, LV-HEM, LQ-HEM
LQ-HEN Hiller UH-12E 2087 LQ-HEN, LV-HEN, LQ-HEN, 'LV-HEN' prs
LQ-HFN Bell 429 GlobalRanger 57308 C-FOQD, LQ-HFN
LQ-HHQ Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 8400 N426AH, LQ-HHQ
LQ-HIS SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1551 F-WJDH, LQ-HIS, LV-HIS, F-GESR
LQ-HIT SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1519 F-WIPI, LQ-HIT, LV-HIT
LQ-HIY Bell 47G-3B 2652 LQ-HIY, LV-HIY
LQ-HJB Hiller UH-12E 2139 N9742C, LQ-HJB, LV-HJB cnx
LQ-HMH Bell 47G-2A 2698 ..??.., LQ-HMH, LV-HMH
LQ-HOO Hiller UH-12E > UH-12E-4 2154 LV-HOO, LQ-HOO, LV-HOO cnx
LQ-HVA MBB BK117 D-2 ('H145') 20143 D-HCBT[10], H16(LV)/LQ-HVA
LQ-HVN Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 8401 N432AH, LQ-HVN
LQ-HWN Eurocopter 155B1 7031 F-WWOP, LQ-HWN
LQ-IOE Hughes 269B 640101 N9411F, LQ-IOE, LV-IOE
LQ-IOV Hiller UH-12E-4 2362 LQ-IOV, LV-IOV cnx
LQ-IOW Hiller UH-12E-4 2369 LQ-IOW, LV-IOW cnx
LQ-IOX Hiller UH-12E-4 2370 LQ-IOX, LV-IOX cnx
LQ-IXM Bell 47G-3B-1 6565 LQ-IXM, LV-IXM cnx
LQ-IXN Bell 47G-3B-1 6564 LQ-IXN, LV-IXN, LV-WHN
LQ-JAO Hiller UH-12L-4 2546 N86687, LQ-JAO, LV-JAO, H-43(LV), H-03(LV) wfu
LQ-JDR Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4989 F-WGYL, GN-931(LV), LQ-JDR[2]
LQ-JEK Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4871 GN-930(LV), LQ-JEK
LQ-JEP Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4812 F-WWXC, GN-929(LV), LQ-JEP[2]
LQ-JEQ Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4354 GN-927(LV), LQ-JEQ
LQ-JER Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4307 F-WWXD, GN-926(LV), LQ-JER[2]
LQ-JES Helibras (Aerospatiale) 350B2 Esquilo 3593 (PR-YHD), GN-924(LV), LQ-JES[2]
LQ-JFG Helibras (Aerospatiale) 350B Esquilo > 350B2 HB1115/2066 PT-HLX[3], GN-919(LV), LQ-JFG[2]
LQ-JFZ Bell 206A JetRanger > 206B JetRanger II 121 LQ-JFZ, LV-JFZ, N108RL w/o
LQ-JGI Fairchild Hiller FH-1100 82 (N582FH), N785LC, LQ-JGI, LV-JGI, GN-906(LV) wfu
LQ-JGJ Fairchild Hiller FH-1100 108 N368FH, LQ-JGJ, LV-JGJ
LQ-JGM Hiller UH-12L-4 2543 N90497, LV-JGM, LQ-JGM
LQ-JOZ Bell 206A JetRanger 413 LQ-JOZ, LV-JOZ prs
LQ-JPT Fairchild Hiller FH-1100 190 LQ-JPT, LV-JPT, N602VN, N313BG cnx
LQ-JTH Bell 47G-3B-2 6679 (CF-WTX), LQ-JTH, LV-JTH, A-055(CX), 055(CX) prs
LQ-JTU Hughes 369HS 800250S LQ-JTU, LV-JTU
LQ-JTV Hughes 369HS 800249S LQ-JTV, LV-JTV
LQ-JTW Fairchild Hiller FH-1100 222 LQ-JTW, LV-JTW cnx
LQ-JTX Fairchild Hiller FH-1100 149 LV-JTX, LQ-JTX cnx
LQ-JVJ MBB BK117 C-2e ('EC145') 9859 N119AH, LQ-JVJ
LQ-JXD Fairchild Hiller FH-1100 221 LQ-JXD, LV-JXD cnx
LQ-KDO MBB BK117 D-2m ('H145M') > BK117 D-2 ('H145') 20342 D-HBTJ[10], (...(D)), (RA-.....), LQ-KDO
LQ-KED Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 9129 F-WWXR, (EC-NXL), LQ-KED
LQ-KHV Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 9319 LQ-KHV
LQ-KHW Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 9322 LQ-KHW
LQ-KHX Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 9273 LQ-KHX
LQ-LAP Bölkow 105A S-18 D-HDAA, H1(LV)/LQ-LAP wfu
LQ-LAR Bölkow 105A S-19 D-HDAB, H2(LV)/LQ-LAR w/o
LQ-LAS Bölkow 105A S-24 D-HDAG, H3(LV)/LQ-LAS prs
LQ-LAT Bölkow 105A S-30 D-HDAL, H4(LV)/LQ-LAT wfu
LQ-LGT Bell 205A-1 30108 N2980W, AE-450(LV), LQ-LGT, LV-LGT wfu
LQ-LON RACA-Hughes 369HS A0670S LQ-LON, LV-LON
LQ-LSU Bölkow 105C-2 S-207 D-HDFV[2], LQ-LSU, LV-LSU
LQ-LSV Bölkow 105C-2 S-208 D-HDFW[2], LQ-LSV, LV-LSV w/o
LQ-LSW Bölkow 105C-2 S-209 D-HDFM[2], LQ-LSW wfu
LQ-LSX Bölkow 105C-2 S-210 D-HDGA, LQ-LSX, LV-LSX
LQ-LTG RACA-Hughes 369HS A0718S LQ-LTG, LV-LTG
LQ-LTH RACA-Hughes 369HS A0719S LQ-LTH, LV-LTH
LQ-LTI RACA-Hughes 369HS A0729S LQ-LTI, LV-LTI
LQ-LTJ RACA-Hughes 369HS A0731S LQ-LTJ, LV-LTJ
LQ-MMS Bölkow 105CBS-2 S-369 D-HDLE, H5(LV)/LQ-MMS, LV-MMS
LQ-MOA Bölkow 105CBS-2 S-395 D-HDLK[2], LQ-MOA, LV-MOA, LQ-MOA
LQ-OMH Bölkow 105CBS-2 S-432 D-HDMF[2], LQ-OMH, LV-OMH, LQ-OMH
LQ-RBU Hughes 369HS 660821S LQ-RBU, LV-RBU, N500HZ, N369HA
LQ-WFO Bölkow 105CBS-4 S-839 D-HFCW, N71581, H8(LV)/LQ-WFO
LQ-WGE Bell 206L-4 LongRanger IV 52054 LQ-WGE, LV-WGE, LQ-WGE, C-GSMF[3] cnx
LQ-WGH Schweizer 269C S1670 N69A, LQ-WGH w/o
LQ-WHI Bölkow 105CBS-4 S-892 D-HFNX, D-HMBT[4], LQ-WHI, LV-WHI wfu
LQ-WHT Bell 206B JetRanger III 4293 C-GFNK, LV-WHT, LQ-WHT
LQ-WJW MBB BK117 C-1 7512 D-HMBK[6], H9(LV)/LQ-WJW
LQ-WLL Aerospatiale 365N2 Dauphin 2 > 365N3+ 6479 F-WQDI, H10(LV)/LQ-WLL, PA-43(LV)
LQ-WML Bell 206L-4 LongRanger IV 52120 LQ-WML, LV-WML, LQ-WML, PR-HLB w/o
LQ-XXR Sikorsky S-51 5161 LV-XXR, LQ-XXR, PM-20(LV) wfu
LQ-XXS Sikorsky S-51 5156 LV-XXS, LQ-XXS, 'LV-XXS' prs
LQ-XXU Sikorsky S-51 5155 LV-XXU, LQ-XXU w/o
LQ-XXV Sikorsky S-51 5166 LV-XXV, LQ-XXV wfu
LQ-XXW Sikorsky S-51 5167 LV-XXW, LQ-XXW wfu
LQ-XXY Sikorsky S-51 5172 LV-XXY, LQ-XXY wfu
LQ-XXZ Sikorsky S-51 5191 LV-XXZ, LQ-XXZ wfu
LQ-XYE Sikorsky S-51 5178 LV-XYE, LQ-XYE wfu
LQ-XYF Sikorsky S-51 5179 LV-XYF, LQ-XYF, H-02(LV) w/o
LQ-XYG Sikorsky S-51 5184 LV-XYG, LQ-XYG wfu
LQ-XYH Sikorsky S-51 5185 LV-XYH, LQ-XYH wfu
LQ-XYI Sikorsky S-51 5190 LV-XYI, LQ-XYI w/o
LQ-YSA Bell 206L-4 LongRanger IV > 206LT TwinRanger 52098 C-GLZE, N41138, XA-SYK, N68964, LQ-YSA, (PR-CBT), LV-YSA
LQ-YXP Sikorsky S-51 51113 LV-YXP, LQ-YXP w/o
LQ-ZAB Agusta A109K2 10032 N109AE, LQ-ZAB, LV-ZAB, PR-EBZ
LQ-ZHO Bölkow 105CBS-4 S-847 D-HFHE, N65380, N295EH, LV-ZHO, LQ-ZHO
LQ-ZNT Bell 206B JetRanger III 4499 C-GAED, N8238J, LV-ZNT, LQ-ZNT, LV-ZNT
LQ-ZPR Bell 407 53346 N8103E, LQ-ZPR, LV-ZPR
LQ-ZYR Bölkow 105CBS-2 > 105CBS-5 S-737 D-HDRY, N967MB, LQ-ZYR w/o
LQ-ZZW Bölkow 105CBS-2 > 105CBS-4 S-399 (D-HDLO[2]), D-HNWB, PE-01(LV)/LQ-ZZW, LV-ZZW, OB-2118-P
 
LV-AAU Robinson R44 Raven II 10129 LV-AAU[2]
LV-ADE Robinson R44 II 10136 LV-ADE
LV-ADY Bell 47B 38 NC118B, LV-ADY cnx
LV-ADZ Bell 47B-3 44 NC124B, N124B, LV-ADZ
LV-AED Bell 47B-3 54 NC134B, N134B, LV-AED cnx
LV-AEE Bell 47B-3 66 NC146B, LV-AEE prs
LV-AEF Bell 47B-3 67 NC147B, LV-AEF prs
LV-AEG Bell 47B-3 68 NC148B, LV-AEG cnx
LV-AEI Bell 47B-3 74 NC154B, LV-AEI cnx
LV-AEJ Bell 47B-3 76 NC156B, LV-AEJ cnx
LV-AEK Bell 47B-3 72 NC152B, LV-AEK cnx
LV-AEL Bell 47B-3 75 NC155B(?), LV-AEL
LV-AEM Bell 47B-3 77 NC157B, LV-AEM cnx
LV-AFB Schweizer 269C S1601 N3623Y, C-GDAT, N3623Y, PE-02(LV)/LQ-AFB, LV-AFB
LV-AGS Bell 47D 45 NC191B, LV-AGS cnx
LV-AGT Bell 47D 47 NC193B, LV-AGT cnx
LV-AIC RACA-Hughes 369D 101A1106D LV-AIC, H-39[2](LV) w/o
LV-AID Sud Aviation 365C Dauphin 2 > 365C2 > 365C3 5017 F-WTNW, (F-GBGV), F-ODJL, (F-GFIA), F-ODJL, LV-AID, F-GHXF, EC-IEL, D-HNHC wfu
LV-AIE Sud Aviation 365C Dauphin 2 > 365C2 > 365C3 5013 F-GBOU, LV-AIE, F-GBOU, EC-EBB[2], F-GHYG[2]
LV-AIF Bell 47J-2A Ranger 3320 PM-22(LV), PA-22(LV), LV-AIF
LV-AIY Sud Aviation 315B Lama 2570 F-GCCR, LV-AIY, LV-ATY, F-GCCR, C-FKIA, N1109 cnx
LV-ALC Aerospatiale 350B3 Ecureuil 3304 F-GJHX, LV-ALC, C-GZFQ, N855PA
LV-ALN Aerospatiale 350B3 Ecureuil 3652 CC-PNA, CC-CLZ, LV-ALN
LV-ALS Agusta A109A Hirundo 7189 LV-ALS
LV-ALV Enstrom 280C Shark 1216 N5697S, LV-ALV
LV-AMJ Rogerson Hiller UH-12E > Rogerson Hiller-Soloy UH-12ET 5169 N40302, LV-AMJ, D-HBUE w/o
LV-AMV Agusta A109A Hirundo 7195 LV-AMV, (PR-EFB), LV-AMV, PR-EFB
LV-AMW Rogerson Hiller UH-12E-4 5172 N4031T, LV-AMW
LV-AMX Rogerson Hiller UH-12E 5171 N4031S, LV-AMX
LV-ANA RACA-Hughes 369D A0974D LV-ANA, PGH-04(LV)
LV-AND Bölkow 105CBS-2 S-540 D-HDNO[2], LV-AND, AE-710(LV), LV-AND
LV-ANE Sikorsky UH-34A > H-34G.III > S-58ET > S-58JT 581502 150736(N), QA+472(D), QW+762(D), PZ+467(D), 80+52(D), (F-BTCF), ZS-HFT, LV-ANE, N903CH, N58S, HL9629
LV-ANF Robinson R22 0074 LV-OOO, LV-ANF
LV-ANG Rogerson Hiller UH-12E 5168 N4031M, LV-ANG
LV-ANY Rogerson Hiller UH-12E 5185 N4033U, LV-ANY
LV-ANZ Robinson R22 Beta II 3071 ZP-HRB, LV-ANZ
LV-AOA Sikorsky S-58B > S-58BT > S-58ET > S-58FT 58775 N421A, I-AGMI, N8478, G-BBLO, N8478, LV-AOA w/o
LV-APN Sud Aviation 365C1 Dauphin 2 > 365C3 5056 N3612N, PH-SSN, LV-APN, PH-SSN w/o
LV-APO Sud Aviation 365C1 Dauphin 2 5053 N3610B, PH-SSC, LV-APO, PH-SSC, EC-DYU, 'PH-SAW' prs
LV-ARB Sud Aviation 315B Lama 2602 XC-DOV, N70586, F-GIZZ, C-FKMX, N11864, CP-2358, LV-ARB
LV-ARC Sud Aviation 318C Alouette II 2323 N41171, C-GGNU, N9059H, ZS-HIH, LV-ARC, F-GHIL cnx
LV-ARE Sud Aviation 318C Alouette II 1974 PH-IOW, EP-HSB, F-BPIY, CF-ZIS, C-FZIS, ZS-HIS, LV-ARE i/a
LV-ARI Sud Aviation 318C Alouette II 2185 N8659, CF-CWN, N8659, ZS-HKX, LV-ARI, F-GHAN w/o
LV-ATF SNCA Sud-Est 3130 Alouette II > Sud Aviation 315B Lama 1859 > 1859/.. F-WJDB, F-BFBB[2], F-OCBB, 5N-ACR, PH-SSG, LV-ATF w/o
LV-ATW Aerospatiale 350B Ecureuil > 350BA 1449 F-GDAM, LV-ATW, (F-GHYN), F-GDAM, N29EH, F-WQVH, F-GZEL, N29EH, N606TV, N744HD
LV-ATX Aerospatiale 350B Ecureuil > 350BA 1302 F-WZFY, (G-BHYH), F-GCVD, LV-ATX, F-GCVD, F-WQDM[4], D-HJIM w/o
LV-ATY Sud Aviation 315B Lama 2570 F-GCCR, LV-AIY, LV-ATY, F-GCCR, C-FKIA, N1109 cnx
LV-ATZ RACA-Hughes 369D 101A1105D LV-ATZ, H-29[2](LV)
LV-AXT Helibras (Aerospatiale) 350B Esquilo HB1070/1704 PT-HMK[2], LV-AXT[2], LV-PAA
LV-AXY Sud Aviation 365C2 Dauphin 2 > 365C3 5073 D-HELY, EC-DUT, D-HELY, F-GEPN, LV-AXY, F-GEPN, TU-THZ
LV-AZJ Bell 407 53610 C-FBQF, N8061S, LV-AZJ
LV-AZX Helibras (Aerospatiale) 350B Esquilo > 350B2 HB1086/1942 PT-HMJ[2], LV-AZX, I-MAIC, N942EW, (N2491Y), N942EW, C-FDNF[4] cnx
LV-BBH Robinson R44 Raven II 10572 N74612, LV-BBH
LV-BBP Bell 407 53629 N42077, LQ-BBP, LV-BBP
LV-BCW Robinson R44 Raven II 10793 LV-BCW w/o
LV-BDH Bell 412EP 36375 N42575, LV-BDH, (H-101(LV)), LV-BDH
LV-BDI Bell 407 53649 N46375, LV-BDI, N407JG, VH-EXV[2]
LV-BEE Robinson R44 II 10972 LV-BEE
LV-BEF Bell 407 53669 N1002F, LV-BEF
LV-BES MBB BK117 C-2 ('EC145') 9085 D-HMBN[14], D-HMBG[10], LV-BES
LV-BEV Bell 407 53685 N7086E, LV-BEV, N63GH, VT-VCP, N407JP
LV-BGY Robinson R44 Raven II 11399 LV-BGY
LV-BHD Robinson R44 II 11275 LV-BHD
LV-BHO Robinson R44 Raven II 11549 LV-BHO
LV-BHT Bell 407 53735 C-FLPF, LV-BHT, LQ-BHT w/o
LV-BLX Bell 407 53761 C-GADQ, C-FNFO, N8524Z, LV-BLX
LV-BLY Agusta A109A Mk.II 7296 N109AM, (VR-CLA?), N2ZC, N2ZU, C-FBGP, N3KQ, LV-BLY
LV-BMM Sud Aviation 365N Dauphin 2 6082 F-ODTC, F-GFYU, D2-EXE, (F-OIBJ), D2-EXE, F-GJTB, LV-BMM, CX-HMU, ..??..
LV-BMY Sud Aviation 365N Dauphin 2 6220 JA9913, F-GNOF, EP-HDU, F-GSYA, LV-BMY, TU-HAA w/o
LV-BNN Robinson R44 Raven II 11929 LV-BNN
LV-BNW Robinson R44 II 11966 LV-BNW
LV-BOM Robinson R44 II 12018 LV-BOM
LV-BPI Bell 430 49112 C-GLZM, N44434, (LV-...), N804CL, LV-BPI, N430AJ, TC-HDL
LV-BPM Bell 407 53811 C-GAED, N403BH, LV-BPM
LV-BRN Robinson R44 Raven II 11170 N7510N, LV-BRN
LV-BRU Bell 206B JetRanger III 2651 N2GF, LV-BRU
LV-BSB Robinson R44 II 12372 N41280, LV-BSB w/o
LV-BSN Robinson R44 I 1936 LV-BSN
LV-BSV Robinson R44 Raven I 1901 LV-BSV
LV-BTJ Bell 206L-3 LongRanger III 51260 C-FDFM, D-HEPY[2], HB-ZGB, N163SC, LV-BTJ
LV-BXY Robinson R44 II 12595 LV-BXY
LV-BYB Robinson R44 II 12576 LV-BYB
LV-BYX Eurocopter 120B Colibri 1578 LV-BYX
LV-BZF Bell 206B JetRanger III 4664 C-FOFG, N95584, LQ-BZF, LV-BZF
LV-BZU Robinson R44 II 12653 LV-BZU
LV-BZV Robinson R44 Clipper II 12728 LV-BZV
LV-BZX Bölkow 105CBS-4 S-754 D-HDXP, N722MB, N485EC, LV-BZX
LV-CAG Bell 206B JetRanger III 4662 C-GAHJ, C-FVWG, LV-CAG, N337EA, AE-366(LV)
LV-CAL Eurocopter 130B4 4801 F-WGYK, LV-CAL, TF-HDH
LV-CAN MBB BK117 C-2 ('EC145') 9276 D-HADE[4], D-HADL[2], LV-CAN
LV-CAO MBB BK117 C-2 ('EC145') 9308 D-HADT, LV-CAO
LV-CAU Robinson R44 Raven II 12656 N45295, LV-CAU
LV-CBN Robinson R44 Raven I 2006 LV-CBN
LV-CCB Robinson R44 II 12883 LV-CCB
LV-CCD Bell 407 53953 C-GAED, C-FZQY, N953CS, LV-CCD
LV-CCE Robinson R22 Beta II 4420 N420ST, LV-CCE
LV-CCN Robinson R44 Astro 0495 ZP-HMC, CX-DMF, LV-CCN
LV-CCP Robinson R44 I 2349 LV-CCP[2]
LV-CCV Robinson R44 Raven I 2061 LV-CCV
LV-CEA AVRO 671/Cierva 30A [gyro] 716(?) ..??.., [LV-]R340, LV-CEA, LV-FBL prs
LV-CEE Robinson R44 I 2069 LV-CEE
LV-CEZ Bell 427 56072 C-FOFB, C-FWLN, N359BB, LV-CEZ
LV-CFC Eurocopter 120B Colibri 1522 F-OKEH, HS-SFF, HS-ECN, LV-CFC
LV-CFG Robinson R44 II 13032 LV-CFG
LV-CFK Robinson R44 Raven II 12957 N434WT, LV-CFK
LV-CFX Robinson R44 I 2031 LV-CFX
LV-CGX Eurocopter 120B Colibri 1640 LV-CGX, HB-ZLC, D-HINV, PH-JSB
LV-CHP Bell 212 30825 LV-CHP, LQ-CHP, N212RT, C-GXTF[2]
LV-CIB Bell 407 53998 C-GADL, C-GERZ[2], N412UB, LV-CIB
LV-CIC Robinson R44 II 13042 LV-CIC
LV-CIP Bell 429 GlobalRanger 57010 C-GLZU, C-GFCE[4], N407AQ, N95NA, LV-CIP
LV-CJB Bell 407 53984 C-GADH, C-GDZX[2], N397AH, LV-CJB
LV-CJH Bell 430 49036 C-GAJN, N6276N, XC-SPE, N430DG, LV-CJH
LV-CJL Robinson R44 II 13043 LV-CJL
LV-CKJ Bell 222B 47155 ZS-HTB, ZS-HDF[2], DQ-AAF, ZS-HDF[2], (C-....), N222HJ, (LV-...), N168SM, (LV-CQZ), N168SM, LV-CKJ[2]
LV-CKN Robinson R44 II 13053 LV-CKN w/o
LV-CLC Agusta A109E Power 11045 G-SOHI, VP-BIL[2], G-SDCT, N167EA, LV-CLC
LV-COM Bölkow 105CBS-5 S-918 D-HGSK, ..??.., D-HGSK, LV-COM
LV-CQO Bölkow 105CBS-4 S-780 D-HDYP, N50588, CC-CVY, LV-CQO
LV-CQZ Bell 222B 47155 ZS-HTB, ZS-HDF[2], DQ-AAF, ZS-HDF[2], (C-....), N222HJ, (LV-...), N168SM, (LV-CQZ), N168SM, LV-CKJ[2]
LV-CRU Robinson R44 Raven II 13100 N44976, LV-CRU
LV-CSM Bölkow 105CBS-4 S-829 D-HFCM, N2235V, N105CR, LV-CSM
LV-CTD Bell 429 GlobalRanger 57041 C-GADQ, C-GKVS[2], N447DF, LQ-CTD, LV-CTD
LV-CTU Bell 407 54065 C-GBUB, N437KB, LV-CTU
LV-CUS Aerospatiale 355F2 Ecureuil 2 5413 N255BB, N710KM, CC-CIK, LV-CUS
LV-CUT Aerospatiale 355F2 Ecureuil 2 5371 N60563, XA-MDE, CC-CIB, LV-CUT
LV-CVE Bölkow 105CBS-2 > 105CBS-4 S-556 D-HDPE[2], N9358B, N60EG, LV-CVE
LV-CVN Bell 427 56079 C-GFNK, C-GAYI[2], N455PB, (LV-CVN), N30GM, N375JC
LV-CVW Robinson R44 Raven II 12015 CX-LPC, LV-CVW
LV-CWF Bell 412EP 36548 C-FOFB, N3506, LV-CWF, N548BF
LV-CWI Robinson R66 Turbine 0092 LV-CWI
LV-CWJ Robinson R66 Turbine 0091 LV-CWJ
LV-CXC Eurocopter 120B Colibri 1121 D-HTEC, N120BA, LV-CXC
LV-CXG Robinson R44 I 2169 LV-CXG
LV-CXY Robinson R66 Turbine 0307 LV-CXY[2]
LV-CYG Bell 429 GlobalRanger 57064 C-GLZK, N455QW, LV-CYG
LV-CZK Robinson R44 Raven I 2182 LV-CZK
LV-CZY Bell 407 ('407GXP') 54656 N630XG, LV-CZY[2]
LV-DMF McDonnell Douglas 500N ('MD520N') LN039 N52030, LV-DMF, LV-WEP, (N520MD) w/o
LV-DMG RACA-Hughes 369HS A0708S LV-DMG, LV-LTF
LV-DMM Bell 206A JetRanger 30 N7830S, LV-DMM, LV-LNJ
LV-DMS Bell 206A JetRanger > 206B JetRanger II 634 N7101J, CF-ZSH, ..??.., LV-DMS, CF-ZSH cnx
LV-E-X205 Revolution Mini 500 0244 LV-E-X205
LV-FBL AVRO 671/Cierva 30A [gyro] 716(?) ..??.., [LV-]R340, LV-CEA, LV-FBL prs
LV-FGK Eurocopter 120B Colibri 1519 HP-3003HF, LV-FGK
LV-FKQ Robinson R44 II 13316 LV-FKQ
LV-FKR Robinson R44 II 13342 LV-FKR
LV-FKS Bölkow 105CBS-2 > 105CBS-4 S-455 D-HDNI, A6-SKZ, D-HDNI, N54574, N455BH, N25SE, LV-FKS
LV-FKY Bell 429 GlobalRanger 57063 C-GAEP, C-GMGI[2], N464UB, LV-FKY
LV-FMK Robinson R44 I 2259 LV-FMK
LV-FML Robinson R44 II 13414 LV-FML
LV-FNE Bell 407 ('407GX') 54370 C-FEXW[90], N481JJ, LV-FNE
LV-FPL Robinson R44 II 13433 LV-FPL
LV-FPQ Robinson R66 Turbine 0294 LV-FPQ
LV-FQG Eurocopter 135 T2+ 1132 D-HCBB[7], LV-FQG, H14(LV)/LQ-FQG
LV-FQH MBB BK117 C-2 ('EC145') 9633 D-HBTJ, LV-FQH, H15(LV)/LQ-FQH
LV-FQI Robinson R66 Turbine 0336 LV-FQI
LV-FQJ Robinson R66 Turbine 0358 LV-FQJ w/o
LV-FQN Aerospatiale 350B3 Ecureuil 7713 LV-FQN w/o
LV-FQO Enstrom 480B 5165 N460EH, LV-FQO
LV-FQP Enstrom 480B 5164 N491ZE, LV-FQP
LV-FQU Robinson R44 II 13546 LV-FQU
LV-FTQ Bell 407 ('407GX') 54381 C-GFNN, C-GUQY[2], N485VH, LV-FTQ
LV-FUM Robinson R44 Raven II 13412 LV-FUM
LV-FUN Robinson R44 I 2310 LV-FUN
LV-FUO Robinson R44 I 2332 LV-FUO
LV-FUP Robinson R44 II 13488 LV-FUP
LV-FUQ Robinson R66 Turbine 0380 N70204, LV-FUQ
LV-FUR Bell 429 GlobalRanger 57156 C-FOFB, C-GXGV[2], N498KB, LV-FUR
LV-FVF Bell 429 GlobalRanger 57178 C-GLZQ, C-GYKT[2], N512UT, LV-FVF, LQ-FVF
LV-FVX Bell 429 GlobalRanger 57209 C-GAED, C-FCOJ, N5720, (LV-FVX), LQ-FVX
LV-FWC Robinson R44 Raven II 13587 N7069C, LV-FWC[2] cnx
LV-FWO Robinson R44 I 2382 LV-FWO
LV-FYX SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1002/FR9 F-WHOJ, LQ-FYX, LV-FYX wfu
LV-FYY SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1003/FR15 F-WHOM, LQ-FYY, LV-FYY wfu
LV-FYZ SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1004/FR16 F-WHON, LQ-FYZ, LV-FYZ wfu
LV-GEL Hiller UH-12C 867 LV-GEL
LV-GFB SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1017/FR53 LQ-GFB, LV-GFB prs
LV-GFC SNCA Sud-Ouest 1221S Djinn 1018/FR55 F-WIFF, LQ-GFC, LV-GFC cnx
LV-GFK Robinson R44 II 13890 LV-GFK
LV-GGF SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1118 F-WIEH, LQ-GGF, LV-GGF
LV-GID CASA-Bölkow 105CB-2 > 105CB-4 S4-670 (D-HDUL), ECT-702, N5029H, N911RS, LV-GID
LV-GIE Bölkow 105CBS-4 S-860 D-HFHR, D-HMBR, N4294R, N911JF, LV-GIE
LV-GMD Bell 47J-2 Ranger 1820 LQ-GMD, LV-GMD cnx
LV-GQI Robinson R44 II 13300 PT-HAE, LV-GQI
LV-GQJ Bell 429 GlobalRanger 57276 C-FJUB, LV-GQJ
LV-GQO Robinson R44 II 13957 LV-GQO
LV-GQS Robinson R44 I 2443 LV-GQS
LV-GQX Bell 206B JetRanger III 4201 C-GAJH, N206BS, PT-YCC, LV-GQX
LV-GUI Robinson R66 Turbine 0735 LV-GUI
LV-GUO Robinson R44 II 13955 LV-GUO
LV-GVF Bell 407 ('407GXP') 54568 C-FIXM, N534QB, N407XP, (N988RG), N407XP, LV-GVF
LV-GVJ Robinson R44 I 1356 N75339, YL-HME[3], LY-HCR, LV-GVJ
LV-GVY Robinson R44 I 2451 LV-GVY
LV-GWA Robinson R44 II 14033 LV-GWA
LV-GWK Robinson R44 Raven II 11668 G-PYPA, D-HKMS, LV-GWK
LV-GWO AgustaWestland AW109SP GrandNew 22367 I-EASQ, LV-GWO
LV-GWP AgustaWestland AW109SP GrandNew 22368 I-EASP, LV-GWP
LV-GWU Robinson R66 Turbine 0770 LV-GWU
LV-GXI Hiller UH-12E 2094 LQ-GXI, LV-GXI cnx
LV-GYE Bell 47J-2 Ranger 1806 N8402E, LV-GYE, ..??.., PM-21(LV) w/o
LV-GYK AgustaWestland AW169 69025 I-RAIS, LV-GYK
LV-GZW Bell 47J-2 Ranger 1831 LQ-GZW, LV-GZW cnx
LV-HAQ Aerospatiale 350B2 Ecureuil 2558 EC-853, EC-FIB, OB-1855-P, EC-MCJ, LV-HAQ, EC-NFC, CC-DAT
LV-HAR Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4264 F-WWPR, EC-KIS, LV-HAR[2], EC-NFD
LV-HAS Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4931 EC-LHH, LV-HAS[2], EC-NFE
LV-HAU Aerospatiale 350B3 Ecureuil 3489 F-WQPQ, EC-IBV, LV-HAU[2], CC-AXK
LV-HAV Aerospatiale 350B3 Ecureuil 4253 F-WWPT, EC-KGQ, LV-HAV[2], CC-AXL
LV-HCK Robinson R66 Turbine 0780 LV-HCK
LV-HCQ Robinson R66 Turbine 0760 LV-HCQ
LV-HEI Hiller UH-12E 2082 LQ-HEI, LV-HEI cnx
LV-HEJ Hiller UH-12E 2084 LQ-HEJ, LV-HEJ cnx
LV-HEM Hiller UH-12E 2086 LQ-HEM, LV-HEM, LQ-HEM
LV-HEN Hiller UH-12E 2087 LQ-HEN, LV-HEN, LQ-HEN, 'LV-HEN' prs
LV-HFO Robinson R44 I 2416 LV-HFO
LV-HGQ Robinson R44 I 2470 LV-HGQ
LV-HIS SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1551 F-WJDH, LQ-HIS, LV-HIS, F-GESR
LV-HIT SNCA Sud-Est 3130 Alouette II 1519 F-WIPI, LQ-HIT, LV-HIT
LV-HIY Bell 47G-3B 2652 LQ-HIY, LV-HIY
LV-HJB Hiller UH-12E 2139 N9742C, LQ-HJB, LV-HJB cnx
LV-HMF Bell 47G-2A 2699 ...(LV) and/or LV-HMF
LV-HMG Bell 47G-2A 2700 ...(LV) and/or LV-HMG
LV-HMH Bell 47G-2A 2698 ..??.., LQ-HMH, LV-HMH
LV-HMQ Robinson R66 Turbine 0781 LV-HMQ
LV-HOO Hiller UH-12E > UH-12E-4 2154 LV-HOO, LQ-HOO, LV-HOO cnx
LV-HPT Cessna CH-1C Skyhook 45512 N5712, LV-POG, LV-HPT cnx
LV-HTW Hughes 269A 1110022 LV-POF, LV-HTW
LV-HUU Robinson R66 Turbine 0816 LV-HUU
LV-HVH Bell 505 Jet Ranger X 65023 LV-HVH, N505TE
LV-HVZ Robinson R66 Turbine 0842 LV-HVZ
LV-IAF Hughes 269A 320058 LV-P.., LV-IAF cnx
LV-IBX Brantly B-2 65 N5927X, LV-IBX
LV-ICA Kellett 2 [gyro] > 2A 10 NC11691, [LV-]R279, LV-ICA cnx
LV-IDU Bell 47J-2 Ranger 2844 ...(LV) and/or LV-IDU
LV-IIB Bell 47G-3B 2782 N73266, LV-IIB
LV-IKC Bell 407 ('407GXP') 54730 C-FWUK, N829EB, LV-IKC
LV-IKI Robinson R44 II 14182 LV-IKI
LV-IKJ Robinson R44 I 2528 LV-IKJ
LV-IKN Bell 505 Jet Ranger X 65081 LV-IKN
LV-IKV Robinson R66 Turbine 0862 LV-IKV
LV-ILY Hughes 269A-1 440011 LV-ILY cnx
LV-IMB Hughes 269A-1 440010 LV-IMB cnx
LV-INF Hughes 269B 740120 LV-INF cnx
LV-ING Hughes 269B 740121 LV-ING cnx
LV-IOE Hughes 269B 640101 N9411F, LQ-IOE, LV-IOE
LV-IOV Hiller UH-12E-4 2362 LQ-IOV, LV-IOV cnx
LV-IOW Hiller UH-12E-4 2369 LQ-IOW, LV-IOW cnx
LV-IOX Hiller UH-12E-4 2370 LQ-IOX, LV-IOX cnx
LV-IQX Bell 505 Jet Ranger X 65108 C-FOFB, LV-IQX
LV-IRZ Hughes 269B 1250215 LV-IRZ, CC-CAQ, CC-PJC cnx
LV-ISG Hughes 269B 0217 LV-ISG cnx
LV-ISH Hughes 269B 1250216 LV-ISH cnx
LV-IUE Robinson R44 I 2475 LV-IUE
LV-IUH Dornier-Bell UH-1D Iroquois > Helicopteros del Pacifico UH-1D 8064 (70+34(D)), D-HATI, HC-CEB, CC-AQU, LV-IUH
LV-IUQ Bell 505 Jet Ranger X 65174 C-GFNM, LV-IUQ
LV-IUY Robinson R44 I 2553 LV-IUY
LV-IXM Bell 47G-3B-1 6565 LQ-IXM, LV-IXM cnx
LV-IXN Bell 47G-3B-1 6564 LQ-IXN, LV-IXN, LV-WHN
LV-IYJ Bell 47J-2A Ranger 3710 N8510F, LV-IYJ cnx
LV-IYU Eurocopter 130T2 ('H130') 8705 LV-IYU[2]
LV-JAM Hiller UH-12L-4 2541 N90495, LV-JAM
LV-JAN Hiller UH-12L-4 2542 N90496, LV-JAN
LV-JAO Hiller UH-12L-4 2546 N86687, LQ-JAO, LV-JAO, H-43(LV), H-03(LV) wfu
LV-JFZ Bell 206A JetRanger > 206B JetRanger II 121 LQ-JFZ, LV-JFZ, N108RL w/o
LV-JGB Bell 206A JetRanger 117 ..??.., LV-JGB cnx
LV-JGI Fairchild Hiller FH-1100 82 (N582FH), N785LC, LQ-JGI, LV-JGI, GN-906(LV) wfu
LV-JGJ Fairchild Hiller FH-1100 108 N368FH, LQ-JGJ, LV-JGJ
LV-JGM Hiller UH-12L-4 2543 N90497, LV-JGM, LQ-JGM
LV-JIM Bell 47G-3B-1 6655 LV-JIM and/or N7897S, N906SD, N7897S
LV-JJH Bell 47G-3B-1 3379 N8505F, LV-JJH, N8505F cnx
LV-JKH Bell 505 Jet Ranger X 65230 C-GFNM, LV-JKH
LV-JKR Robinson R44 I 2596 LV-JKR
LV-JMU Bell 47G-3B-2 6740 LV-JMU cnx
LV-JNP Bell 47G-3B-1 6591 N7921S, LV-JNP cnx
LV-JOI Bell 47G-3B-1 2890 N73962, LV-JOI
LV-JOM Bell 47G-3B-1 6660 N6245N, LV-JOM
LV-JOZ Bell 206A JetRanger 413 LQ-JOZ, LV-JOZ prs
LV-JPH Bell 47G-4 3155 CF-RIN, LV-JPH
LV-JPS Bell 47G-4A 7684 N2212W, LV-POL, LV-JPS
LV-JPT Fairchild Hiller FH-1100 190 LQ-JPT, LV-JPT, N602VN, N313BG cnx
LV-JQO Robinson R66 Turbine 1023 LV-JQO
LV-JSF Hughes 369HS 1290231S LV-JSF
LV-JTH Bell 47G-3B-2 6679 (CF-WTX), LQ-JTH, LV-JTH, A-055(CX), 055(CX) prs
LV-JTU Hughes 369HS 800250S LQ-JTU, LV-JTU
LV-JTV Hughes 369HS 800249S LQ-JTV, LV-JTV
LV-JTW Fairchild Hiller FH-1100 222 LQ-JTW, LV-JTW cnx
LV-JTX Fairchild Hiller FH-1100 149 LV-JTX, LQ-JTX cnx
LV-JUJ Aerospatiale 350B3e Ecureuil ('H125') 8796 F-WWPC, LV-JUJ
LV-JUL Robinson R66 Turbine 1011 LV-JUL
LV-JVG Bell 407 ('407GXi') 54903 C-GRSU, N887FB, LV-JVG, N54HK
LV-JVX Bell 206 JetRanger .. ..??.., LV-JVX
LV-JWU Robinson R44 II 14436 LV-JWU
LV-JXD Fairchild Hiller FH-1100 221 LQ-JXD, LV-JXD cnx
LV-JXP Hughes 369HS 110279S LV-JXP
LV-JZK Robinson R44 Raven I 1520 ZS-RYD, LV-JZK
LV-KAD Robinson R44 .. ..??.., LV-KAD
LV-KAE MBB BK117 D-3 ('H145') 21049 D-HBTG[2], LV-KAE
LV-KAF MBB BK117 D-3 ('H145') 21061 D-HADR[13], LV-KAF
LV-KAI Bell 412 ('412SP') 33153 N412E, LV-KAI w/o
LV-KBH Robinson R44 Raven I .. ..??.., LV-KBH
LV-KBQ Robinson R22 Beta II 4846 LV-KBQ
LV-KEP Bell 505 Jet Ranger X 65343 C-GFNP, N941BT, LV-KEP
LV-KFH Robinson R44 .. ..??.., LV-KFH
LV-KFR Robinson R44 .. ..??.., LV-KFR
LV-KGE Robinson R44 .. ..??.., LV-KGE
LV-KGH Eurocopter 130B4 3746 CC-CPC, CC-PPV, HP-3003HF, LV-KGH
LV-KGR Bell 412EP 36696 C-GLZU, C-FJKA, N536LW, LV-KGR
LV-KGW Robinson R66 Turbine .. LV-KGW
LV-KGZ Bell 429 GlobalRanger 57452 C-GRQX, LV-KGZ
LV-KJB Agusta-Bell AB139 31038 N139BK, C-FUND, C-FUOT, N236JR, LV-KJB
LV-KJC AgustaWestland AW119 MkII ('AW119Kx') 15015 N691SH, LV-KJC
LV-KLA Bell 412EP 36490 C-GFNR, C-FVBU, N354MH, (...(XA)), N962TA, XC-PCA, N490AV, LV-KLA
LV-KLG Robinson R44 I 2763 LV-KLG
LV-KLN Robinson R66 Turbine 1319 LV-KLN
LV-LED Bell 206A JetRanger > 206B JetRanger III 672 N7952J, LV-LED, CP-2223, HK-4098X w/o
LV-LGR Bölkow 105A > 105C S-53 D-HDBD, LV-LGR prs
LV-LGS Sud Aviation 341G Gazelle .. ..??.., LV-LGS(?) cnx
LV-LGS Bölkow 105A > 105C S-54 D-HDBE, LV-LGS prs
LV-LGT Bell 205A-1 30108 N2980W, AE-450(LV), LQ-LGT, LV-LGT wfu
LV-LGX Bell 206B JetRanger II 910 LV-LGX cnx
LV-LIS Bell 47G-5A 25134 LV-LIS w/o
LV-LIT Bell 47G-5A 25133 LV-LIT w/o
LV-LLO Hughes 369HS > RACA-Hughes 369HS 1030521S > A0521S LV-LLO
LV-LLP Hughes 369HS > RACA-Hughes 369HS 1030529S > A0529S LV-LLP
LV-LNG Hughes 369HS > RACA-Hughes 369HS 440568S > A0568S LV-LNG cnx
LV-LNH Hughes 369HS > RACA-Hughes 369HS 440590S > A0590S LV-LNH w/o
LV-LNI Hughes 369HS > RACA-Hughes 369HS 440592S > A0592S LV-LNI cnx
LV-LNJ Bell 206A JetRanger 30 N7830S, LV-DMM, LV-LNJ
LV-LOH RACA-Hughes 369HS A0633S LV-LOH w/o
LV-LOI RACA-Hughes 369HS A0640S LV-LOI
LV-LOJ RACA-Hughes 369HS A0643S LV-LOJ cnx
LV-LOL RACA-Hughes 369HS A0655S LV-LOL
LV-LOM RACA-Hughes 369HS A0667S LV-LOM
LV-LON RACA-Hughes 369HS A0670S LQ-LON, LV-LON
LV-LOO RACA-Hughes 369HS A0679S LV-LOO
LV-LOR RACA-Hughes 369HS A0652S LV-LOR cnx
LV-LOS RACA-Hughes 369HS A0694S LV-LOS
LV-LSU Bölkow 105C-2 S-207 D-HDFV[2], LQ-LSU, LV-LSU
LV-LSV Bölkow 105C-2 S-208 D-HDFW[2], LQ-LSV, LV-LSV w/o
LV-LSX Bölkow 105C-2 S-210 D-HDGA, LQ-LSX, LV-LSX
LV-LTF RACA-Hughes 369HS A0708S LV-DMG, LV-LTF
LV-LTG RACA-Hughes 369HS A0718S LQ-LTG, LV-LTG
LV-LTH RACA-Hughes 369HS A0719S LQ-LTH, LV-LTH
LV-LTI RACA-Hughes 369HS A0729S LQ-LTI, LV-LTI
LV-LTJ RACA-Hughes 369HS A0731S LQ-LTJ, LV-LTJ
LV-LTL RACA-Hughes 369HS A0751S LV-LTL
LV-MDP Bell 206B JetRanger III 2218 LV-PXP, LV-MDP, N118EC, N322EC
LV-MFC RACA-Hughes 369HS A0753S LV-MFC, GN-908(LV) w/o
LV-MFD RACA-Hughes 369HS A0765S LV-MFD, GN-909(LV) wfu
LV-MFE RACA-Hughes 369HS A0766S LV-MFE, GN-910(LV) wfu
LV-MFF RACA-Hughes 369HS A0816S LV-MFF, GN-911(LV)
LV-MHM Bell 47G-4 > 47G-4A 3158 0536(LV), LV-MHM w/o
LV-MLH Bell 205A-1 30151 N59439, LV-MLH(?), AE-425(LV) w/o
LV-MLI Bell 205A-1 30152 N59440, LV-MLI(?), AE-426(LV), 'AE-424(LV)', N205CK cnx
LV-MLJ Bell 205A-1 30162 N59473, LV-MLJ, AE-427(LV), N205JL cnx
LV-MLL Bell 205A-1 30213 HK-1809X, HK-1809E, N51950, LV-MLL, AE-428(LV), N205LM
LV-MLM Bell 205A-1 30282 N5009V, LV-MLM, AE-429(LV), N205DY
LV-MLN Bell 205A-1 30283 N5007J, LV-MLN, AE-430(LV) w/o
LV-MMS Bölkow 105CBS-2 S-369 D-HDLE, H5(LV)/LQ-MMS, LV-MMS
LV-MMW Bölkow 105CBS-2 S-370 D-HDLF, LV-MMW
LV-MOA Bölkow 105CBS-2 S-395 D-HDLK[2], LQ-MOA, LV-MOA, LQ-MOA
LV-MPU Fairchild Hiller FH-1100 154 AE-268(LV), AE-303(LV), GN-301(LV), LV-MPU w/o
LV-MPV Fairchild Hiller FH-1100 155 AE-304(LV), GN-...(LV), LV-MPV cnx
LV-MSJ Rogerson Hiller UH-12E 5026 N526HA, LV-MSJ
LV-MVP Bell 430 .. ..??.., LV-MVP(?) cnx
LV-MYJ Rogerson Hiller UH-12E 5093 LV-MYJ
LV-MZH Rogerson Hiller UH-12E 5106 LV-MZH
LV-OAO Fairchild Hiller FH-1100 205 AE-399(LV), LV-OAO
LV-OBJ Rogerson Hiller UH-12E 5102 YV-329CP, LV-OBJ
LV-OCL Sikorsky S-61N 61466 LN-OQA, N82772, H-71(LV), LV-OCL, ZS-HRU w/o
LV-OCM Sikorsky H-34A > H-34G.I > S-58E > S-58ET 58740 PB+202(D), QB+462(D), PZ+331(D), 80+06(D), N7320, H-02(LV), LV-OCM, N902CH, N392JK, N589S
LV-OCN Sikorsky HUS-1 Seahorse > UH-34D > S-58D > S-58DT > S-58ET > S-58HT 581464 149362(N), N6303, H-01(LV), LV-OCN, N901CH, N942BW, HL9621
LV-OIT Bell 222 ('222A') 47030 LV-PIX, LV-OIT
LV-OMG Sikorsky S-61L > S-61L (floats) 61427 N619PA, ZS-HHP, LV-OMG, ZS-HHP, V5-HSP wfu
LV-OMH Bölkow 105CBS-2 S-432 D-HDMF[2], LQ-OMH, LV-OMH, LQ-OMH
LV-OOO Robinson R22 0074 LV-OOO, LV-ANF
LV-OOP Robinson R22 0075 N9081D, LV-OOP, ZS-HNR w/o
LV-OOR Robinson R22 0076 LV-OOR, ZS-HNP, G-BMPU, (OO-VCC), VH-LQN
LV-OOW Rogerson Hiller UH-12E 5110 N40297, LV-OOW
LV-PAA Helibras (Aerospatiale) 350B Esquilo HB1070/1704 PT-HMK[2], LV-AXT[2], LV-PAA
LV-PIX Bell 222 ('222A') 47030 LV-PIX, LV-OIT
LV-POF Hughes 269A 1110022 LV-POF, LV-HTW
LV-POG Cessna CH-1C Skyhook 45512 N5712, LV-POG, LV-HPT cnx
LV-POL Bell 47G-4A 7684 N2212W, LV-POL, LV-JPS
LV-PXP Bell 206B JetRanger III 2218 LV-PXP, LV-MDP, N118EC, N322EC
LV-P.. Hughes 269A 320058 LV-P.., LV-IAF cnx
LV-RAH Hughes 369HS 110274S PA-31(LV), LV-RAH, N116EC, N52RD
LV-RAI Hughes 369HS 110292S PA-35(LV), LV-RAI, N115EC
LV-RAJ Hughes 369HS 110288S PA-34(LV), LV-RAJ, N113T, N239MW, N500HL
LV-RAL Hughes 369HS 110282S PA-32(LV), LV-RAL, ..??.., XB-IWS, N369AV
LV-RAN Robinson R22 Beta 0881 N80037, LV-RAN cnx
LV-RBD Robinson R22 Beta 0933 N8012T, LV-RBD, N2629S, G-TOSH
LV-RBE Robinson R22 Beta 0978 N8033J, LV-RBE
LV-RBF Robinson R22 Beta 0969 LV-RBF w/o
LV-RBG Robinson R22 Beta 0998 LV-RBG, N2216K
LV-RBI Robinson R22 Beta 1098 LV-RBI
LV-RBN Robinson R22 Beta 0997 LV-RBN w/o
LV-RBU Hughes 369HS 660821S LQ-RBU, LV-RBU, N500HZ, N369HA
LV-RBY Robinson R22 Beta 1595 LV-RBY
LV-RBZ Robinson R22 Beta 1596 LV-RBZ, N7800R, G-SIMS, G-VVBR cnx
LV-RCB Bell 206L-3 LongRanger III 51371 N93AJ, LV-RCB
LV-RCD Robinson R22 Beta 1636 LV-RCD
LV-RDO Robinson R22 Beta 1742 LV-RDO
LV-RDP Robinson R22 Beta 1733 LV-RDP, PT-YDP
LV-RDR Robinson R22 Beta 1737 LV-RDR
LV-RDS Robinson R22 Beta 1743 LV-RDS
LV-REE Robinson R22 Beta 1736 N4076S, LV-REE
LV-RFC Robinson R22 Mariner 1734M LV-RFC, CX-BUL
LV-RGB Robinson R22 Beta 1898 LV-RGB
LV-RGC Robinson R22 Beta 1900 LV-RGC, PT-YCZ
LV-RLA Robinson R22 Mariner 1834M LV-RLA
LV-RMA Bell 206B JetRanger II 1569 N90005, CP-2101, N49RA, LV-RMA w/o
LV-RPC Robinson R22 Mariner 1899M LV-RPC
LV-VAB Robinson R22 Beta 2023 LV-VAB, N82128, G-BYHE
LV-VAC Robinson R22 Beta 2022 LV-VAC cnx
LV-VAH Bell 222 47036 071(CX)/CX-BQK, LV-VAH, N30836
LV-VAU Robinson R22 Mariner 2053M N23235, LV-VAU w/o
LV-VBL Robinson R22 Mariner 2046M LV-VBL
LV-VCD Robinson R22 Mariner 2105M LV-VCD
LV-VCE Robinson R22 Beta 2088 LV-VCE
LV-VDF Bell 206B JetRanger III .. ..??.., LV-VDF(?) cnx
LV-VDV Bell 206B JetRanger III 3161 N5758W, LV-VDV, HK-4404
LV-VEH Robinson R22 Beta 2083 LV-VEH, PT-YDB
LV-VEM Robinson R22 Mariner 2205M LV-VEM
LV-VEN Robinson R22 Beta 2163 N23388, LV-VEN w/o
LV-VFD Bell 206B JetRanger III 4229 C-FONY, LV-VFD w/o
LV-VFF Bell 206B JetRanger III 4248 C-FONZ, LV-VFF
LV-VFH Hughes 269C 250396 N9292F, LV-VFH w/o
LV-VGD Robinson R22 Alpha 0448 N8555X, 4X-BBM, G-BMLV, CC-PYI, LV-VGD, CX-BTC
LV-VGT Robinson R22 Beta 2225 N23520, LV-VGT
LV-VGU Robinson R22 Beta 2226 LV-VGU, PT-YEB
LV-VHN Hughes 269C 890814 D-HMEC, F-GGSS, LV-VHN
LV-WAE Agusta A109A Mk.II 7314 N109BQ, N299FP, LV-WAE
LV-WAV Bell UH-1B-BF Iroquois > Garlick Helicopters UH-1B 1057 64-13933(N), LV-WAV w/o
LV-WBL Hughes 369D 280262D N58209, CC-CAB, LV-WBL cnx
LV-WBN Aerospatiale 350B Ecureuil > 350BA 2517 F-WYMJ, (JA6096), F-WYMK, LV-WBN, CP-2335, C-GCHX[2]
LV-WCF Bell 206L-3 LongRanger III 51364 N206VS, N62GN, LV-WCF, N104RT
LV-WDI Robinson R22 Beta 2350 LV-WDI, PT-YEC
LV-WDJ Robinson R22 Beta 2346 N83084, LV-WDJ
LV-WDM Enstrom F-28A 175 N9073, LV-WDM cnx
LV-WED Bell UH-1B-BF Iroquois 426 62-1906(N), FAP-111(HP)(?), TI-SPP, N4242T, LV-WED, PR-H-005(ZP)
LV-WEP McDonnell Douglas 500N ('MD520N') LN039 N52030, LV-DMF, LV-WEP, (N520MD) w/o
LV-WFD Aerospatiale 350B2 Ecureuil 2689 SE-JCD, LV-WFD, N31AS, HL9174
LV-WFU Hughes 369D 290463D N58277, LV-WFU w/o
LV-WFY Bell 206B JetRanger III 3071 VH-BLD[3], N37EA, C-FKCH, LV-WFY
LV-WFZ Bell 206B JetRanger III 4263 C-FOFB, LV-WFZ w/o
LV-WGD Hughes 369D 1200867D C-GPSX, N5295X, C-GPSX, N5295X, LV-WGD w/o
LV-WGE Bell 206L-4 LongRanger IV 52054 LQ-WGE, LV-WGE, LQ-WGE, C-GSMF[3] cnx
LV-WGF Bell 206L-1 LongRanger II 45635 N39076, C-FECZ, N75AJ, LV-WGF w/o
LV-WGI Robinson R44 Astro 0017 N2360E, LV-WGI w/o
LV-WGS Bell UH-1B-BF Iroquois > Garlick Helicopters UH-1B 755 63-8533(N), 266(9V), N479SA, LV-WGS, CC-CNK, CC-PCD
LV-WGW Robinson R22 Beta 2397 N8068R, LV-WGW, ..??.., PP-MAK w/o
LV-WHB Bell 206B JetRanger III 3523 N2202N, N141MC, LV-WHB w/o
LV-WHC Aerospatiale 355F Ecureuil 2 > 355F1 > 355F2 5193 N366E, G-BPRE, F-WYMS, LV-WHC, G-SYPA, G-SDAY, G-KHCG, G-GOXL
LV-WHF Sud Aviation 316B Alouette III 1679 F-BRQC, LV-WHF
LV-WHI Bölkow 105CBS-4 S-892 D-HFNX, D-HMBT[4], LQ-WHI, LV-WHI wfu
LV-WHJ Sud Aviation 315B Lama 2322 HB-XEG, F-BVVE, C-GDEM[2], F-GIDU, LV-WHJ
LV-WHN Bell 47G-3B-1 6564 LQ-IXN, LV-IXN, LV-WHN
LV-WHP Robinson R44 Astro 0061 LV-WHP
LV-WHR Bell 206L-3 LongRanger III 51210 N3205W, LV-WHR, HK-4397
LV-WHT Bell 206B JetRanger III 4293 C-GFNK, LV-WHT, LQ-WHT
LV-WHW Robinson R22 Mariner 2433M N8310V, LV-WHW
LV-WIB Bell 206L-1 LongRanger II 45591 N3895E, N505BB, LV-WIB, VH-WLI, VH-XXQ
LV-WID Bell 206B JetRanger III 2675 N500GH, N580GH, N16FH, LV-WID, HR-AVB, HR-AWU, TG-MIL[3], 119(TG)
LV-WIE Robinson R44 Astro 0080 LV-WIE
LV-WIF Robinson R44 Astro 0081 LV-WIF w/o
LV-WIM Bell 206B JetRanger III 2933 N1080J, LV-WIM w/o
LV-WIW Robinson R22 Beta 2455 N8313G, LV-WIW
LV-WIX Bell UH-1B-BF Iroquois 1157 64-14033(N), LV-WIX, PR-H-004(ZP)
LV-WJC Agusta A109A Hirundo 7142 AE-333(LV), LV-WJC
LV-WJJ Robinson R44 Astro 0118 LV-WJJ w/o
LV-WJX Bölkow 105C > 105CBS-4 S-86 D-HDCK, JA9515, VH-JXO, N73PL, LV-WJX w/o
LV-WJZ Robinson R22 Beta 2469 N83150, LV-WJZ
LV-WLA Bölkow 105C S-87 D-HDCL, EC-CGF, PH-HUP, N105BK, LV-WLA
LV-WLB Robinson R22 Beta 2479 N83179, LV-WLB
LV-WLC Bell 206B JetRanger III 4315 C-GBUH, N390WM, LV-WLC, N8058Q, HC-BZV, N110XR, N104RL
LV-WLE Robinson R44 Astro 0139 LV-WLE w/o
LV-WLJ SNCA Sud-Est 3130 Alouette II > 3150 > Sud Aviation 315A > 315B Lama 1210 > 1210/02 F-WIEL, H-6(PH), F-BOEH, LV-WLJ
LV-WLN Bell 206B JetRanger III 4330 C-GBUB, LV-WLN
LV-WLO Robinson R44 Astro 0145 LV-WLO
LV-WLP Sud Aviation 315B Lama 2622 N315DY, LV-WLP
LV-WLU Sud Aviation 365M Panther > 365K > 365N1 Dauphin 2 6234 F-ZVLP, F-WQDH, LV-WLU, EC-ILN, CC-AHR, EC-LYU cnx
LV-WMB Robinson R44 Astro 0146 LV-WMB dbf
LV-WMC Robinson R44 Astro 0119 LV-WMC w/o
LV-WML Bell 206L-4 LongRanger IV 52120 LQ-WML, LV-WML, LQ-WML, PR-HLB w/o
LV-WMP Bell 206B JetRanger III 4239 C-FOGT, HK-3790X, N8020G, LV-WMP w/o
LV-WMS Bell UH-1B-BF Iroquois > UH-1C 833 63-8611(N), LV-WMS, PR-H-003(ZP)
LV-WMU Robinson R44 Astro 0167 LV-WMU
LV-WMV Bell 206B JetRanger III 4323 C-GADP, (N6655S), N55AJ, LV-WMV w/o
LV-WMW Robinson R22 Beta 2513 N83270, LV-WMW w/o
LV-WMX Robinson R22 Beta 2512 N83263, LV-WMX, PP-MAQ
LV-WNF MBB BK117 C-1 7513 D-HMBM[6], LV-WNF, N486LF
LV-WNL Robinson R44 Astro 0190 LV-WNL
LV-WNP Bell 222 > 222SP 47012 N303SC, N303SG, N303SL, N230NX, ..??.., N9225F, LV-WNP
LV-WNR Bell HU-1B-BF Iroquois > UH-1B-BF > Garlick Helicopters UH-1B 318 61-0738(N), N816SC, LV-WNR, N331WN and/or CC-CNL prs
LV-WNS MBB BK117 C-1 7515 LV-WNS
LV-WNV Bell 206L-3 LongRanger III 51561 N980BC, LV-WNV, N7060P, TG-HDG w/o
LV-WOG Robinson R44 Astro 0223 LV-WOG, PT-YDO
LV-WOO Bell 206B JetRanger III 4352 C-GFNQ, LV-WOO
LV-WOP Bell 206B JetRanger III 4379 C-GADH, LV-WOP
LV-WOY Robinson R44 Astro 0236 LV-WOY w/o
LV-WPJ Bell UH-1B-BF Iroquois 505 62-1985(N), 255(9V), N489SA, LV-WPJ
LV-WRR Robinson R22 Mariner II 2625M LV-WRR
LV-WRW MBB BK117 C-1 7521 D-HMBG[3], LV-WRW
LV-WTO Bell 206L-3 LongRanger III 51521 N3181F, CS-HCF, N88947, CC-CIT[3], LV-WTO, HP-1342, HK-4276X
LV-WTT Bell 407 53091 N8874Z, LV-WTT, N427AL, N597AL, C-GUIK[2], N410AP
LV-WXA Agusta A109C 7672 N4NM, LV-WXA, (N27ET), LV-WXA, EI-MEL, HP-...., N30FD, N3FD, N23JB
LV-WXP Robinson R44 Astro 0337 LV-WXP
LV-WXS Bell 206L-4 LongRanger IV > 206LT TwinRanger 52013 C-GFNU, N206TL, (F-....), LV-WXS, N152MH, P2-PBE cnx
LV-WYE Bell 407 53168 (N7250V), LV-WYE
LV-WZJ Bell 407 53191 N6323V, LV-WZJ, (N9180Q), LV-WZJ
LV-XXQ Sikorsky S-51 5138 LV-XXQ wfu
LV-XXR Sikorsky S-51 5161 LV-XXR, LQ-XXR, PM-20(LV) wfu
LV-XXS Sikorsky S-51 5156 LV-XXS, LQ-XXS, 'LV-XXS' prs
LV-XXT Sikorsky S-51 5160 LV-XXT w/o
LV-XXU Sikorsky S-51 5155 LV-XXU, LQ-XXU w/o
LV-XXV Sikorsky S-51 5166 LV-XXV, LQ-XXV wfu
LV-XXW Sikorsky S-51 5167 LV-XXW, LQ-XXW wfu
LV-XXY Sikorsky S-51 5172 LV-XXY, LQ-XXY wfu
LV-XXZ Sikorsky S-51 5191 LV-XXZ, LQ-XXZ wfu
LV-XYD Sikorsky S-51 5173 LV-XYD wfu
LV-XYE Sikorsky S-51 5178 LV-XYE, LQ-XYE wfu
LV-XYF Sikorsky S-51 5179 LV-XYF, LQ-XYF, H-02(LV) w/o
LV-XYG Sikorsky S-51 5184 LV-XYG, LQ-XYG wfu
LV-XYH Sikorsky S-51 5185 LV-XYH, LQ-XYH wfu
LV-XYI Sikorsky S-51 5190 LV-XYI, LQ-XYI w/o
LV-YBT Eurocopter 135 T1 0029 D-HECO[5], LV-YBT
LV-YFB Robinson R22 Beta II 2771 LV-YFB
LV-YHB Robinson R44 Astro 0417 LV-YHB
LV-YIA Robinson R44 Astro 0380 LV-YIA, CX-HAI w/o
LV-YPB Bell 407 53250 C-FEXW[32], N4303N, LV-YPB, N407NN, N407JB
LV-YRC Bell 407 53238 N43313, LV-YRC, C-FNAK w/o
LV-YSA Bell 206L-4 LongRanger IV > 206LT TwinRanger 52098 C-GLZE, N41138, XA-SYK, N68964, LQ-YSA, (PR-CBT), LV-YSA
LV-YXP Sikorsky S-51 51113 LV-YXP, LQ-YXP w/o
LV-ZAB Agusta A109K2 10032 N109AE, LQ-ZAB, LV-ZAB, PR-EBZ
LV-ZAC MBB BK117 C-1 7524 LV-ZAC
LV-ZAL Robinson R44 .. ..??.., LV-ZAL
LV-ZBB Agusta A109C 7613 9M-SJI, G-BXHV, N43453, LV-ZBB
LV-ZCB Bell 222U ('222UT') 47536 N911SB, JA9917, N911SB, LV-ZCB, N232ML, YV2223 w/o
LV-ZHO Bölkow 105CBS-4 S-847 D-HFHE, N65380, N295EH, LV-ZHO, LQ-ZHO
LV-ZHW Robinson R44 Astro 0510 LV-ZHW
LV-ZNT Bell 206B JetRanger III 4499 C-GAED, N8238J, LV-ZNT, LQ-ZNT, LV-ZNT
LV-ZOS Robinson R22 Beta II 2895 LV-ZOS
LV-ZOT Robinson R44 Astro 0536 N70280, LV-ZOT, PP-MZY
LV-ZOX Schweizer 269C-1 ('300CB') 0005 N61495, LV-ZOX w/o
LV-ZOY Robinson R22 Beta II 2867 LV-ZOY
LV-ZOZ Robinson R44 Astro 0537 N70315, (PT-...), LV-ZOZ
LV-ZPF Bell 407 > 445 (ARH-70 Arapaho) > Northrop Grumman Fire-X [UAV] 53343 N8105Q, LV-ZPF, N91796 cnx
LV-ZPI Robinson R22 Beta II 2914 LV-ZPI w/o
LV-ZPR Bell 407 53346 N8103E, LQ-ZPR, LV-ZPR
LV-ZPV Bell 430 49038 C-GLZA, N52097, LV-ZPV w/o
LV-ZRH Robinson R22 Beta II 2958 LV-ZRH w/o
LV-ZRR Hughes 369FF 0044FF N5262X, I-AZOR, (N530FF), LV-ZRR, C-FJAU, N530KD w/o
LV-ZSO Robinson R44 Astro 0665 LV-ZSO
LV-ZSY Bell 430 49048 C-GLZH, N8151C, LV-ZSY
LV-ZTF Helibras (Aerospatiale) 350BA Esquilo 2852 PT-YES, LV-ZTF, PR-WRW
LV-ZTL Hughes TH-55A-HU Osage > 269A 760603 (66-9083(N)), 66-18320(N), N10224, LV-ZTL
LV-ZXF Robinson R44 Raven 0866 LV-ZXF
LV-ZXL Robinson R44 Raven 0854 LV-ZXL
LV-ZXN Robinson R44 Raven 0914 LV-ZXN
LV-ZXO Bell 412EP 36261 C-GFNK, N6106G, LV-ZXO
LV-ZXT Robinson R44 Raven 0867 N70558, LV-ZXT
LV-ZYA Robinson R44 Raven 0913 LV-ZYA
LV-ZYO Robinson R44 1129 LV-ZYO
LV-ZZG Hughes 369D 811079D N5299X, C-FGGI, N5299X, C-FGGI, N5299X, N3062D, LV-ZZG, CX-EEJ, N353AH
LV-ZZL Hughes 269C 1220173 N8956F, N71LC, N90FM, LV-ZZL
LV-ZZW Bölkow 105CBS-2 > 105CBS-4 S-399 (D-HDLO[2]), D-HNWB, PE-01(LV)/LQ-ZZW, LV-ZZW, OB-2118-P
 
LV-... Agusta A109E Power 11601 N3ZJ, N903RW, LV-...
LV-... Bell 206A JetRanger > 206B JetRanger II 611 N7079J, N156P, LV-..., N156P w/o
LV-... Bell 206B JetRanger III 4198 C-GLZU, N527TK, LV-..., N527TK w/o
LV-... Bell 206B JetRanger III 4489 C-GLZU, N44406, N55NN, LV-...
LV-... Bell 206B JetRanger III 4626 C-FOEP[53], C-FMQK, (N65560), (LV-...), N65560, G-REMH
LV-... Bell 206L-3 LongRanger III 51106 N75SP, N6748D, (LV-...), HC-BVB, N6748D, (HK-5084), N177CL, HK-5084
LV-... Bell 206L-4 LongRanger IV 52355 C-FNXK, N208CP, ZT-RCP, LV-...
LV-... Bell 222B 47155 ZS-HTB, ZS-HDF[2], DQ-AAF, ZS-HDF[2], (C-....), N222HJ, (LV-...), N168SM, (LV-CQZ), N168SM, LV-CKJ[2]
LV-... Bell 222U ('222UT') 47549 JA9628, D-HTEN, (LV-...), EC-LHK, D-HTEN, ET-AVF w/o
LV-... Bell 412EP ('412EPI') 37010 N549FA, (LV-...), N16KD, TU-...
LV-... Bell 427 56011 C-GFQU, N4369L, JA35CH, N367ND, (LV-...), H-0401(ZP)
LV-... Bell 430 49112 C-GLZM, N44434, (LV-...), N804CL, LV-BPI, N430AJ, TC-HDL
LV-... Bell 505 Jet Ranger X 65426 C-GSQQ, LV-...
LV-... Bölkow 105C S-153 D-HDEU, N90748, N127GW, N127CR, LV-...
LV-... Centre Tecnico de Aeronautica BF-1 Beija-Flor [h/c] .. (LV-...) w/o
LV-... Robinson R22 0111 LV-... cnx
LV-... Robinson R22 Beta 0593 N2476F, LV-...
LV-... Robinson R22 Beta 2484 N83198, (LV-...), 4X-BBY
LV-... Robinson R22 Beta 2547 (LV-...), PT-YBA
LV-... Robinson R22 Beta II 3458 N191SH, N191UL, LV-...
LV-... Robinson R44 Clipper I 1618 N3112T, (N862SP), N3112T, LV-...
LV-... Robinson R44 Raven I 1624 N195SK, LV-...
LV-... Robinson R44 II 13009 LV-...
LV-... Robinson R44 Raven II 13391 C-GJIA[2], N322SH, LV-...
LV-... Robinson R44 II 13733 LV-...
LV-... Schweizer 269C-1 ('300CB') 0069 N6147S, LV-..., RP-C168
LV-... Sikorsky (Schweizer) 269C S1961 (N961E), N961D, LV-...
 
LV-U-X023 Air Command [gyro] .. ..??.., LV-U-X023
LV-U-025 Cicaré CH-4 001 LV-U-025
LV-X.. Cicaré CH-I .. LV-X..
LV-X.. Cicaré CH-II .. LV-X..
LV-X62 Cicaré CH-III Colibri > C.K.1 .. LV-X62
LV-X.. Cicaré CH-4 .. LV-X..
LV-X.. Cicaré CH-5 .. LV-X..
LV-X038 Bensen 8MG [gyro] 53447 ..??.., LV-X038
LV-X049 Bensen 8M [gyro] 44 ..??.., LV-X049
LV-X076 Bensen 8M [gyro] 0 ..??.., LV-X076
LV-X101 Cicaré CH-6 > CH-6T > CH-6 001 LV-X101
LV-X173 RotorWay Exec 90 001 ..??.., LV-X173 w/o
LV-X248 Apterix Autogiro [gyro] 001-2000 LV-X248
LV-X258 RotorWay Exec 90QK 6001 LV-X258
LV-X273 Canadian Home Rotors Baby Belle > Safari 1005 & BB2055 VH-HTB[3], LV-X273, (EC-...) w/o
LV-X276 Rotomania 2-seat (Rotary Air Force 2000) [gyro] 1 LV-X276
LV-X314 Taggart Gyrobee [gyro] 1 LV-X314
LV-X318 Rotary Air Force 2000 [gyro] H2-97-8-302 N797X, LV-X318
LV-X333 Cicaré CH-14 Aguilucho 001 LV-X333
LV-X342 Famà Helicopters Kiss 209M K209M042 LV-X342
LV-X349 Cicaré CH-7B Spirit 001 LV-X349
LV-X362 RotorWay Exec 162F 7068 LV-X362
LV-X367 Ramunno Gyro SR1 [gyro] 002 LV-X367
LV-X412 Cicaré CH-12 001 LV-X412
LV-X413 Cicaré CH-7B Spirit 002 LV-X413
LV-X462 Cicaré CH-7B 004 LV-X462
LV-X470 Cicaré CH-12 004 LV-X470
LV-X474 Retromon Autogiro [gyro] 001 LV-X474
LV-X484 Cicaré CH-7B 0019 LV-X484
LV-X485 Cicaré CH-7B 0016 LV-X485
LV-X486 Cicaré CH-7T Spirit Tandem 0000 LV-X486
LV-X497 CZ-11 Pampero (Changhe Z-11) .. LV-X497
LV-X502 Cicaré CH-7B 0027 LV-X502
LV-X522 Cicaré CH-7B 0025 LV-X522
LV-X541 Cicaré CH-7T Spirit Tandem 0014 LV-X541
LV-X559 Cicaré CH-7B 0029 LV-X559
LV-X560 Cicaré CH-7T Spirit Tandem 009 LV-X560 w/o
LV-X561 Cicaré CH-7B 0028 LV-X561
LV-X577 Cicaré CH-7B Spirit 0031 LV-X577
LV-X579 Cicaré CH-8 000 LV-X579
LV-X580 Cicaré CH-7T Spirit Tandem 0015 LV-X580
LV-X593 ELA Aviación .. [gyro] .. LV-X593
LV-X597 Cicaré CH-12 005 LV-X597
LV-X598 Cicaré CH-7T Spirit Tandem 010 LV-X598
LV-X607 Cicaré CH-8 003 LV-X607
LV-X608 Cicaré CH-8 005 LV-X608 w/o
LV-X609 Cicaré CH-7B 0033 LV-X609
LV-X613 Cicaré CH-8 0001 LV-X613
LV-X622 Cicaré CH-8 0016 LV-X622
LV-X623 Cicaré CH-8 0006 LV-X623 w/o
LV-X624 Cicaré CH-8 0017 LV-X624 w/o
LV-X625 Cicaré CH-7B 0030 LV-X625
LV-X626 Cicaré CH-12 .. LV-X626
LV-X639 Cicaré CH-8 .. LV-X639
LV-X658 Cicaré CH-12 007 LV-X658 w/o
LV-X671 Cicaré CH-8 0021 LV-X671
LV-X674 Cicaré CH-8 0009 LV-X674
LV-X695 Famà Helicopters Kiss 216MF K216MF0001/C3216 LV-X695
LV-X715 AutoGyro Calidus 914 [gyro] C00506 LV-X715
LV-X749 Cicaré CH-8 020 LV-X749
LV-X774 Cicaré CH-12 .. LV-X774
LV-X911 RotorWay Exec .. LV-X911
LV-X926 Cicaré CH-8 0014 LV-X926
LV-X.. Cicaré CH-7 (EliSport CH-7 Angel proto) 000 (LV-X...), I-....
 
R237 Kellett 2 [gyro] 5 NC11668, [LV-]R237 cnx
R249 Kellett 3 [gyro] 15 NC12673, [LV-]R249 cnx
R279 Kellett 2 [gyro] > 2A 10 NC11691, [LV-]R279, LV-ICA cnx
R287 Kellett 2 [gyro] 6 NC11683, [LV-]R287 cnx
R340 AVRO 671/Cierva 30A [gyro] 716(?) ..??.., [LV-]R340, LV-CEA, LV-FBL prs
© 1999-2024 Jos Stevens / Rotorspot; all rights reserved (disclaimer)